Honda Yuzuka

From Halvsie Hāfu Japanese Wiki
Jump to navigation Jump to search

Honda Yuzuka (本田柚萱) AKA Yuzuka (ゆずか), Yuzu (ゆず) born 15 March 2006 in Hsinchu, Taiwan.